Algemene voorwaarden

Algemeen

Tenzij afwijkende bepalingen door Yalta uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard, zijn alleen de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de verkoop, zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de Opdrachtgever anders luiden.

Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. De prijsopgaven omvatten uitsluitend de beschreven materialen. Onze prijzen zijn berekend op basis van de lonen en materiaalprijzen op de dag van de offerte. Een eventuele verhoging van loonkosten en/of prijzen kan automatisch een verhoging van de toe te passen prijzen met zich meebrengen. De Belasting op de Toegevoegde Waarden (BTW) is altijd ten laste van de Opdrachtgever. De geldigheid van onze offertes is twee (2) maanden, tenzij anders gespecifieerd in de tekst van de offerte.

Orderbevestiging

Door ons bevestigde orders kunnen niet door de klant worden geannuleerd zonder schriftelijk akkoord van Yalta, die zich het recht voorbehoudt een schadevergoeding te eisen.

Levertermijn

De aangegeven levertermijn is louter indicatief en niet bindend. De levertermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de nodige gegevens voor de uitvoering van de bestelling en na het ontvangen van voorschotten of bankgaranties, indien deze onderhandeld werden. Vertragingen in de leveringen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Gevallen van overmacht zoals o.a. oorlog, staking, brand en elke andere oorzaak onafhankelijk van onze wil, ontslaan ons van onze verantwoordelijkheid voor wat betreft de uitvoering van de bestellingen.

Aanvaarding

De goederen worden geacht aanvaard te zijn tenzij ons een klacht ter kennis wordt gebracht. Om geldig te zijn dient iedere klacht schriftelijk en binnen de vijf (5) werkdagen na levering in ons bezit te zijn.

Waarborg en aansprakelijkheid

Onze leveringen zijn twee (2) jaar gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich tot de eventuele gratis levering van vervangingsmateriaal. Aanspraak op de waarborg vervalt wanneer de Opdrachtgever de overeengekomen betalingsafspraken niet nakomt of ondeskundig gebruik maakt van de goederen. Inhoudingen op de betalingen van onze facturen tijdens de garantieperiode worden niet aanvaard. Yalta aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden bedrijfsschade dan wel andere indirecte schade in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en kosten, door welke oorzaak dan ook.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze rekeningen contant betaalbaar, netto zonder korting. De Opdrachtgever heeft niet het recht een gedeelte van de te betalen som achter te houden als waarborg. In geval van niet- betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 15% per jaar verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR.   De geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Yalta tot de volledige vereffening van de facturen. Mochten de goederen inmiddels door Opdrachtgever aan een derde zijn doorverkocht, dan staat Opdrachtgever hiermee zijn vorderingen aan Yalta af. Alle rekeningen zijn betaalbaar te Wilrijk in euro.

Bevoegde rechtbanken

De contracten worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving en gebruiken. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Yalta gevestigd is, bevoegd.

Menu